Publicaties

Op deze pagina vindt u relevante publicaties en nieuwsberichten met betrekking tot DSB N.V. De documenten kunt u downloaden door op de betreffende publicatie te klikken.


Nieuwsberichten


15-06-2022 DSB start uitdeling boedeloverschot

Vanaf vandaag, 15 juni 2022, kunt u uw rentevordering aanmelden via rente.dsb.nl. Onder het Akkoord kunnen rentevorderingen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld. Het persbericht hierover vindt u onder publicaties.
Let op: onder het Akkoord kunnen andere soorten vorderingen (overige vorderingen) uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Voor meer informatie zie Overige vorderingen op deze website.

15-06-2022 Tweede openbaar verslag bewindvoerders (eindverslag)

Vandaag hebben de bewindvoerder hun tweede surseanceverslag ingediend bij de rechtbank. Hierin doen zij verslag van hun werkzaamheden in de tweede en laatste verslagperiode. Omdat de surseance inmiddels is geëindigd, betreft het een eindverslag.

07-06-2022 Homologatiebeschikking in kracht van gewijsde gegaan

Op vrijdag 3 juni 2022 is de homologatiebeschikking van 25 mei 2022 'in kracht van gewijsde' gegaan. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. Hiermee is ook de taak van bewindvoerders geëindigd. DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. DSB zal in dat verband op korte termijn verder bekend maken hoe schuldeisers zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering.

25-05-2022 Rechtbank homologeert akkoord

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.

18-05-2022 Mondelinge behandeling homologatie akkoord

Op 18 mei 2022 vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Amsterdam over de homologatie van het door DSB aangeboden akkoord. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. DSB heeft de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling in een toelichting verzocht het akkoord te homologeren. De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 25 mei 2022.

13-05-2022 Proces-verbaal crediteurenvergadering 9 mei 2022

De rechtbank heeft een proces-verbaal opgesteld van de crediteurenvergadering die op 9 mei 2022 plaatsvond. Een afschrift hiervan is op 13 mei 2022 ook op deze site gepubliceerd. In verband met het verstrijken van de wettelijke inzagetermijn is dit document niet langer beschikbaar.

09-05-2022 Commissie van vertegenwoordiging stemt voor het ontwerpakkoord / datum homologatiezitting

Vandaag vond bij de rechtbank Amsterdam de crediteurenvergadering plaats over het door DSB aangeboden ontwerpakkoord. Tijdens deze vergadering is de crediteurenlijst in de surseance van DSB vastgesteld en hebben bewindvoerders verslag uitgebracht over het aangeboden ontwerpakkoord. Vervolgens heeft de door de rechtbank benoemde commissie van vertegenwoordiging unaniem voor het ontwerpakkoord gestemd. Daarna heeft de rechter-commissaris de zitting vastgesteld waarop de rechtbank de homologatie van het ontwerpakkoord zal behandelen. Deze zitting zal plaatsvinden op woensdag 18 mei 2022 om 10.00 uur bij de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 280 Amsterdam). Bij deze zitting kunnen zowel bewindvoerders als schuldeisers toelichten waarom homologatie van het ontwerpakkoord wel of niet gewenst is. Aanmeldingen kunnen voorafgaand aan de zitting worden gestuurd naar bewindvoerders@dsb.nl. Het ontwerpakkoord en het verslag van bewindvoerders vindt u onder publicaties

04-05-2022 Afschrift (geanonimiseerde) lijst ingediende vorderingen gepubliceerd op deze site

Op grond van de wet hebben de bewindvoerders een lijst opgesteld van de vorderingen die bij hen zijn ingediend. Deze crediteurenlijst ligt sinds 29 april 2022 ter inzage bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Een afschrift is vandaag ook op deze site gepubliceerd onder publicaties.

03-05-2022 Verslag van bewindvoerders over het aangeboden ontwerpakkoord

Op 9 mei 2022 om 10.00 uur is de crediteurenvergadering bij de rechtbank Amsterdam. Tijdens deze vergadering zal de commissie van vertegenwoordiging stemmen over het ontwerpakkoord dat DSB aan haar schuldeisers aanbiedt. In artikel 265 Faillissementswet is bepaald dat ter vergadering de bewindvoerders schriftelijk verslag uitbrengen over het aangeboden ontwerpakkoord. De bewindvoerders hebben dit verslag op 3 mei uitgebracht. Het verslag vindt u onder publicaties

03-05-2022 Deponering gewijzigd ontwerpakkoord

Vandaag heeft DSB een gewijzigd ontwerpakkoord gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. De door de rechtbank benoemde commissie van vertegenwoordiging zal ten overstaan van de rechters-commissaris over dit ontwerpakkoord stemmen op 9 mei 2022 om 10.00 uur bij de rechtbank Amsterdam. U vindt het gewijzigd ontwerpakkoord, evenals een document waaruit de wijzigingen blijken, onder publicaties.

07-04-2022 Toewijzing verzoek aanpassing commissieleden

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van de bewindvoerders wegens formele redenen een aanpassing doorgevoerd in de samenstelling van de commissie. Vijf leden die als natuurlijk persoon in de commissie waren benoemd, zijn vervangen door vijf rechtspersonen namens wie de eerder benoemde personen optreden. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.

09-03-2022 Toewijzing verzoek benoeming commissie van vertegenwoordiging

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam het verzoek van de bewindvoerders toegewezen. De rechtbank heeft een commissie van vertegenwoordiging benoemd die bestaat uit 10 leden. Meer informatie over de commissie zal binnenkort op deze website verschijnen. Daarnaast heeft de rechtbank het verzoek toegewezen om twee bepaalde categorieën van vorderingen niet op afzonderlijke crediteurenlijsten te plaatsen. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.

23-02-2022 Mondelinge behandeling verzoek benoeming commissie van vertegenwoordiging

Vandaag vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Amsterdam over het verzoek van bewindvoerders tot het instellen van een commissie van vertegenwoordiging. DSB diende hier eerder al een reactie over in bij de rechtbank. Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling hun standpunten verder bevestigd. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken, op 9 maart 2022, uitspraak.

18-02-2022 Eerste openbaar verslag bewindvoerders

Vandaag hebben de bewindvoerders hun eerste openbare surseanceverslag ingediend bij de rechtbank. Hierin doen zij verslag van hun werkzaamheden tijdens de stille bewindvoering en de surseance van betaling. U vindt het openbaar verslag onder publicaties.

16-02-2022 Reactie DSB verzoek benoeming commissie van vertegenwoordiging

Naar aanleiding van het verzoek van bewindvoerders tot benoeming van een commissie van vertegenwoordiging, heeft DSB vandaag een reactie ingediend bij de rechtbank. In deze reactie ondersteunt DSB het verzoek van de bewindvoerders.
U vindt de reactie onder publicaties.

01-02-2022 Behandeling verzoek benoeming commissie van vertegenwoordiging

Zoals de bewindvoerders op 18 januari 2022 bekendmaakten, zal de rechtbank Amsterdam op 23 februari 2022 het verzoek van de bewindvoerders behandelen tot benoeming van een commissie van vertegenwoordiging om het ontwerpakkoord te beoordelen en daarover te stemmen. Bij vandaag bekend geworden beschikking van de rechtbank is bepaald dat het tijdstip van behandeling 10.00 uur is en dat schuldeisers zich uiterlijk op 16 februari 2022 bij de bewindvoerders kunnen aanmelden om de behandeling bij te wonen, en uiterlijk op 16 februari 2022 hun schriftelijke standpunten kunnen toezenden per brief aan de rechtbank.
U vindt de beschikking van de rechtbank Amsterdam onder publicaties.

26-01-2022 Advertentie van bewindvoerders

Vandaag hebben bewindvoerders een advertentie geplaatst in De Telegraaf, het AD en het Noordhollands Dagblad. De advertentie is de bekendmaking van de surseance van betaling van DSB N.V. en de aanbieding van het ontwerpakkoord.
U vindt de advertentie onder publicaties.

18-01-2022 Verzoek benoeming commissie van vertegenwoordiging

Direct na hun benoeming hebben de bewindvoerders bij de rechtbank een verzoek ingediend om een commissie van vertegenwoordiging te benoemen om in het belang van de schuldeisers het ontwerpakkoord te beoordelen en daarover te stemmen. De Faillissementswet biedt de mogelijkheid om een dergelijke commissie in te stellen, in geval er - zoals bij DSB - sprake is van een grote hoeveelheid schuldeisers. De behandeling van dit verzoek bij de rechtbank zal plaatsvinden (op een nog bekend te maken tijdstip) op woensdag 23 februari 2022.
U vindt het verzoek en het ontwerpakkoord onder publicaties.

18-01-2022 DSB publiceert persbericht

DSB publiceert een persbericht met een toelichting op de surseance en het ontwerpakkoord. 
U vindt het persbericht onder publicaties.

18-01-2022 Mededelingen en aankondigingen van bewindvoerders

Op 18 januari 2022 heeft de rechtbank Amsterdam aan DSB surseance van betaling verleend met benoeming van mr. B.F.M. Knüppe en mr. R.J. Schimmelpenninck tot bewindvoerders. Bewindvoerders hebben overeenkomstig de Faillissementswet mededelingen en aankondigingen gedaan. Klik hier om kennis te nemen van de mededelingen die zijn geplaatst onder publicaties

18-01-2022 Surseance van betaling verleend aan DSB

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam, op verzoek van DSB, uitstel ('surseance') van betaling verleend. Bij haar verzoek om surseance heeft DSB ook een ontwerpakkoord voor haar schuldeisers ingediend. Dit akkoord maakt het volgens DSB mogelijk om het resterende geld van DSB (het 'boedeloverschot') op de meest efficiënte en zorgvuldige wijze uit te delen. DSB heeft voor haar schuldeisers ook een aanbiedingsbrief ('korte uitleg') opgesteld van de belangrijkste punten uit het akkoord. De rechtbank heeft Ben Knüppe en Rutger Schimmelpenninck als bewindvoerders benoemd in de surseance van DSB. Zij gaan samen met de vereffenaar Rudy Douma werken aan een efficiënte uitdeling van het boedeloverschot. 
Meer weten? Kijk op publicaties.