Welkom op surseance.dsb.nl

Op 17 december 2021 is het faillissement van DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., geëindigd.

Bij het einde van het faillissement bleef er geld over. DSB kan hierdoor schuldeisers ook nog een deel van de niet-ontvangen rente vergoeden. Er is echter onvoldoende geld om schuldeisers alle rente te kunnen betalen. DSB heeft surseance van betaling aangevraagd en een ontwerpakkoord aan de schuldeisers aangeboden om op een efficiënte manier het overgebleven geld te verdelen. Op deze website wordt informatie gepubliceerd over de surseance van betaling. Wilt u hier meer over weten? Onder de knop publicaties kunt u meer informatie vinden.

Voor zover DSB bekend hebben schuldeisers van DSB alleen nog rente tegoed van DSB. Onder de knop rentevorderingen vindt u hierover meer informatie.

Meent u toch een andere vordering op DSB te hebben dan een rentevordering, dan moet u deze uiterlijk 3 augustus 2022 bij DSB indienen.

Hieronder treft u de meest recente nieuwsberichten aan. Een overzicht van alle nieuwsberichten treft u aan onder publicaties.

Nieuwsberichten


15-06-2022 DSB start uitdeling boedeloverschot

Vanaf vandaag, 15 juni 2022, kunt u uw rentevordering aanmelden via rente.dsb.nl. Onder het Akkoord kunnen rentevorderingen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld. Het persbericht hierover vindt u onder publicaties.
Let op: onder het Akkoord kunnen andere soorten vorderingen (overige vorderingen) uiterlijk tot en met 3 augustus 2022 worden aangemeld bij DSB. Voor meer informatie zie Overige vorderingen op deze website.

15-06-2022 Tweede openbaar verslag bewindvoerders (eindverslag)

Vandaag hebben de bewindvoerder hun tweede surseanceverslag ingediend bij de rechtbank. Hierin doen zij verslag van hun werkzaamheden in de tweede en laatste verslagperiode. Omdat de surseance inmiddels is geëindigd, betreft het een eindverslag.

07-06-2022 Homologatiebeschikking in kracht van gewijsde gegaan

Op vrijdag 3 juni 2022 is de homologatiebeschikking van 25 mei 2022 'in kracht van gewijsde' gegaan. Daarmee staat het door DSB aangeboden akkoord definitief vast en is de surseance van betaling van DSB met ingang van diezelfde datum geëindigd. Hiermee is ook de taak van bewindvoerders geëindigd. DSB zal in de komende periode starten met de uitvoering van het gehomologeerde akkoord. DSB zal in dat verband op korte termijn verder bekend maken hoe schuldeisers zich kunnen aanmelden voor het ontvangen van het akkoordpercentage op hun rentevordering.

25-05-2022 Rechtbank homologeert akkoord

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam het door DSB aangeboden akkoord gehomologeerd. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.

18-05-2022 Mondelinge behandeling homologatie akkoord

Op 18 mei 2022 vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Amsterdam over de homologatie van het door DSB aangeboden akkoord. Dit akkoord werd eerder op 9 mei 2022 unaniem aangenomen door de commissie van vertegenwoordiging. DSB heeft de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling in een toelichting verzocht het akkoord te homologeren. De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 25 mei 2022.

13-05-2022 Proces-verbaal crediteurenvergadering 9 mei 2022

De rechtbank heeft een proces-verbaal opgesteld van de crediteurenvergadering die op 9 mei 2022 plaatsvond. Een afschrift hiervan is op 13 mei 2022 ook op deze site gepubliceerd. In verband met het verstrijken van de wettelijke inzagetermijn is dit document niet langer beschikbaar.

09-05-2022 Commissie van vertegenwoordiging stemt voor het ontwerpakkoord / datum homologatiezitting

Vandaag vond bij de rechtbank Amsterdam de crediteurenvergadering plaats over het door DSB aangeboden ontwerpakkoord. Tijdens deze vergadering is de crediteurenlijst in de surseance van DSB vastgesteld en hebben bewindvoerders verslag uitgebracht over het aangeboden ontwerpakkoord. Vervolgens heeft de door de rechtbank benoemde commissie van vertegenwoordiging unaniem voor het ontwerpakkoord gestemd. Daarna heeft de rechter-commissaris de zitting vastgesteld waarop de rechtbank de homologatie van het ontwerpakkoord zal behandelen. Deze zitting zal plaatsvinden op woensdag 18 mei 2022 om 10.00 uur bij de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 280 Amsterdam). Bij deze zitting kunnen zowel bewindvoerders als schuldeisers toelichten waarom homologatie van het ontwerpakkoord wel of niet gewenst is. Aanmeldingen kunnen voorafgaand aan de zitting worden gestuurd naar bewindvoerders@dsb.nl. Het ontwerpakkoord en het verslag van bewindvoerders vindt u onder publicaties

04-05-2022 Afschrift (geanonimiseerde) lijst ingediende vorderingen gepubliceerd op deze site

Op grond van de wet hebben de bewindvoerders een lijst opgesteld van de vorderingen die bij hen zijn ingediend. Deze crediteurenlijst ligt sinds 29 april 2022 ter inzage bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. Een afschrift is vandaag ook op deze site gepubliceerd onder publicaties.

03-05-2022 Verslag van bewindvoerders over het aangeboden ontwerpakkoord

Op 9 mei 2022 om 10.00 uur is de crediteurenvergadering bij de rechtbank Amsterdam. Tijdens deze vergadering zal de commissie van vertegenwoordiging stemmen over het ontwerpakkoord dat DSB aan haar schuldeisers aanbiedt. In artikel 265 Faillissementswet is bepaald dat ter vergadering de bewindvoerders schriftelijk verslag uitbrengen over het aangeboden ontwerpakkoord. De bewindvoerders hebben dit verslag op 3 mei uitgebracht. Het verslag vindt u onder publicaties

03-05-2022 Deponering gewijzigd ontwerpakkoord

Vandaag heeft DSB een gewijzigd ontwerpakkoord gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam. De door de rechtbank benoemde commissie van vertegenwoordiging zal ten overstaan van de rechters-commissaris over dit ontwerpakkoord stemmen op 9 mei 2022 om 10.00 uur bij de rechtbank Amsterdam. U vindt het gewijzigd ontwerpakkoord, evenals een document waaruit de wijzigingen blijken, onder publicaties.

07-04-2022 Toewijzing verzoek aanpassing commissieleden

Vandaag heeft de rechtbank Amsterdam op verzoek van de bewindvoerders wegens formele redenen een aanpassing doorgevoerd in de samenstelling van de commissie. Vijf leden die als natuurlijk persoon in de commissie waren benoemd, zijn vervangen door vijf rechtspersonen namens wie de eerder benoemde personen optreden. De uitspraak van de rechtbank vindt u onder publicaties.